an image
an image

กฟผ. คาดจ่ายสินไหมทดแทน คดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดภายในกลางเดือนมีนาคม

        กฟผ. อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย ให้ผู้ฟ้องในคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แต่ละรายตามคำสั่งศาล คาดว่าจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมฯ ได้โดยเร็ว แล้วเสร็จภายในกลางเดือนมีนาคมนี้

        นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยภายหลังทราบคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีโรงไฟฟ้า แม่เมาะ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ว่า ตามที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาโดยสรุปให้ กฟผ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษา รวมทั้งบางรายที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่ายื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดี ก็ให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนด้วย รวมทั้งสิ้น 123 ราย ซึ่ง กฟผ. จะขอให้สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่คำนวณค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายตามคำพิพากษาเพื่อความถูกต้อง จากนั้น กฟผ. จะเร่งดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2558

        ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวต่อว่า จากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แม้จะส่งผลให้ กฟผ. ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ราษฎรก็ตาม แต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่า ความพยายามและสิ่งที่ กฟผ. ดำเนินการมาตั้งแต่เกิดปัญหาขึ้น เช่น   การติดตั้งระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และมลภาวะอื่นๆ รวมทั้งระบบตรวจวัดต่างๆ มาแก้ไขปัญหา ทำให้ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา จึงไม่เกิดปัญหาก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐานอีก เช่นเดียวกับปัญหาฝุ่นละอองที่อยู่ในการฟ้องร้องด้วยนั้น ศาลฯ มีความเห็นว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่เป็นสาเหตุแห่งการเจ็บป่วย จึงอยากให้ราษฎรแม่เมาะและประชาชนมั่นใจว่า ปัญหาในอดีตที่ผ่านมานั้น กฟผ. ได้แก้ไขแล้วเสร็จมากว่า 15 ปีแล้ว ปัจจุบัน โรงไฟฟ้า และเหมือง แม่เมาะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ กฟผ. จะร่วมกับชุมชนพัฒนาความเจริญด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งประชาชน สามารถติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะแบบตามเวลาจริง (Real-time) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 11 สถานี โดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ที่ http://maemoh.egat.com/so2online/index.php รวมถึงสามารถพิสูจน์ได้จากประสบการณ์ตรงที่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ในเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กฟผ. แม่เมาะ พร้อมจะเปิดบ้านต้อนรับประชาชนให้มาเยี่ยมชมเป็นประจำทุกวัน จึงมั่นใจได้ว่า กฟผ. ทำงานอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

         ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเหมืองแม่เมาะ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ กฟผ. ได้ประสานงานไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) แล้ว เพื่อให้การดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ตามคำสั่งของศาลฯแผนกประชาสัมพันธ์
ติดต่อศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จองบ้านพัก การเดินทางสู่แม่เมาะ