an image
an image

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนเมษายน 59 ฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐาน 7 วัน

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนเมษายน2559 ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.จำนวน 11 สถานี  โดยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม(TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2 ), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2 ) พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) จำนวน 4 สถานี พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานจำนวน 7 วัน โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ 219 ไมโครกรัม/ลบ.ม จากค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ที่สถานีหลัก

      สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศ(ค่า AQI ) บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน, พื้นที่ชุมชน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ ดี-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนพื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

โดยผลการตรวจวัดมีดังนี้

 แผนกประชาสัมพันธ์
ติดต่อศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จองบ้านพัก การเดินทางสู่แม่เมาะ