an image
an image
an image

โครงการ “พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ปีที่ 7” จากความห่วงใย เปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษา

        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชุมพล แสงสุกดี หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องวัด 2  กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ประธานจัดงานโครงการ พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ปีที่ 7   กล่าวถึงวัตถุประสงค์และจุดเริ่มต้นของโครงการฯ ต่อ นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ในโครงการ “พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ปีที่ 7” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา จำนวน 21 ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี โดยมอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 19 ทุน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ทุน  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจ แต่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้มอบทุน  พร้อมกันนี้ จ.อ. สายชล ผลศิริ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6 แผนกเภสัชกรรม กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา จำนวน 5 คน ที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ให้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ต่อจากนั้นนายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยาที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความเรื่อง โอกาสที่ได้รับ โดยมี นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ปกครองนักเรียน          ผู้นำชุมชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ร่วมงาน

        นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า วันนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้แสดงให้เห็นถึงความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกันระหว่าง กฟผ. แม่เมาะ ชุมชน และสถานศึกษา ซึ่งผู้จัดกิจกรรมได้แสดงออกถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น จริงใจ เพราะลูกของท่านก็เปรียบเสมือนลูกของเรา เจตนารมณ์ของคณะทำงานที่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ถือว่าเป็นสิ่งดีในเรื่องของการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความตั้งใจแต่ประสบปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนตัวนั้นพูดเสมอว่าน้องๆ ที่ด้อยโอกาสหรือไม่มีทุนการศึกษาจะให้เรียนดีอย่างกับเด็กที่มีโอกาสได้เรียนพิเศษนั้นคงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ แต่วันนี้โอกาสได้เปิดให้น้องๆ ที่มีพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ รวมทั้งผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนี้ อยากให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าและอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จ มีคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นคือ การเป็นคนดีและได้ทำงานที่มีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใด ฉะนั้นหากน้องๆ จะทำอะไรก็ตามให้นึกถึงผู้ปกครอง และพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ ที่ได้ดูแลให้ความรัก ความห่วงใยและพร้อมที่จะให้กำลังใจกับน้องๆ  ซึ่งเชื่อว่าโครงการที่ดีอย่างนี้จะดำเนินต่อไปและขยายผลไปทั่ว กฟผ.แม่เมาะ ท้ายสุดนี้ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวประสบความสุขและพบแต่สิ่งประเสริฐในชีวิตตลอดไป

         นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ เชื่อมั่นว่าผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนมีความปรารถนาดีและตั้งใจที่จะสนับสนุนให้น้องๆ หรือลูกๆ ทุกคนได้มีโอกาสศึกษา มีทุนในการศึกษา มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในการศึกษา ถึงแม้ว่าจะเป็นทุนที่  ไม่มากแต่เป็นทุนส่วนตัวที่ผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ให้ด้วยความเต็มใจ ให้ด้วยความปรารถนาดี อยากจะเห็นลูกๆ ทุกคนมีอนาคตที่ดี ซึ่งปัจจุบันนี้ทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญ ในเวลาอันใกล้นี้ สังคมของประเทศชาติจะเปิดกว้างเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการแข่งขันกันทางด้านการศึกษาที่สูงมาก ขอให้ลูกๆ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและขอเป็นกำลังใจให้ลูกๆ และ พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่ตนตั้งใจไว้

       นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจแทนนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่เป็น   พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน โอกาสที่ได้รับครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยานั้นส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเติมเต็มอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน

       นายสหรัฐ วีระพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสบจางวิทยา กล่าวว่า  รับทุนในโครงการพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 เป็นปีที่ 2 แล้ว ตนมีความตั้งใจอยากเป็นวิศวกรเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ๆ พนักงาน กฟผ.แม่เมาะ ขอขอบคุณ พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งตนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สมดังเจตนารมณ์ของทุนการศึกษาดังกล่าว

         นางมุขดา ไทยเดิม ผู้ปกครองนายศตวรรษ ดอกพิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสบจางวิทยา กล่าวว่า ตนเองและลูกอาศัยอยู่ที่บ้านวังตม ต.จางเหนือ  อ.แม่เมาะ          จ.ลำปาง ต้องขอขอบคุณในน้ำใจ ไมตรีที่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ มีให้กับตนเองและลูก ทุนการศึกษานี้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้มาก ขอขอบคุณอีกครั้ง

        นางทองพันธ์ ตาธิมา ผู้ปกครอง น.ส.เกศรินท์ ตาธิมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสบจางวิทยา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ กฟผ.แม่เมาะ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสาวทำให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และดีใจมากที่ได้มาพบกับพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ลูกของตนได้ศึกษาเล่าเรียน

         โครงการพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ดำเนินงานโดยผู้ปฏิบัติงานกองจิตอาสากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โครงการดังกล่าวดำเนินงานครั้งแรกเมื่อปี 2551 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยาที่มีฐานะยากจนแต่ มีความประพฤติดี มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี 2557 นี้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ทั้งนี้ทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวไปแล้วจำนวน 186 ทุน เป็นเงิน 1,469,500 บาทแผนกประชาสัมพันธ์