ความร่วมมือเพื่อสังคมและประเทศชาติ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ถ้อยแถลงของประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ
  2005-10-10 14:28:27  


1. คำกล่าวรายงานของประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาเขต กฟผ. แม่เมาะ (นายเกียรติสาร เอกะพันธุ - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่โรงไฟฟ้า2) 2. คำกล่าวมอบเงินสนับสนุนของ บมจ. กฟผ. (นายไกรสีห์ กรรณสูต - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) ) 3. คำกล่าวของประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ (นายอมรทัต นิรัติศยกุล - ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)

(1)

คำกล่าวรายงานของประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาเขต กฟผ. แม่เมาะ

โดยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่โรงไฟฟ้า 2

 ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาวิทยาเขต กฟผ.แม่เมาะ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาเขต กฟผ.     แม่เมาะ และพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันนี้

 โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาเขต กฟผ. แม่เมาะ มีที่มาจากการที่ผู้บริหารของ กฟผ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวคิดที่จะร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

 ประเทศ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ กฟผ.  ได้อนุมัติโครงการ  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2546 และในวันที่ 16 กันยายน 2546  กฟผ. กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ทั้งนี้โดยกลุ่มผลิตไฟฟ้า เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 มีกำหนดที่จะก่อสร้างอาคารอำนวยการ อาคารเรียน และอาคารประกอบต่าง ๆ ในพื้นที่ประมาณ 90 ไร่            ณ บริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วิทยาเขต   แม่เมาะ   อ.แม่เมาะ   จ.ลำปาง โดยมีระยะเวลาดำเนินงานในช่วงการจัดตั้งระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552  รวม 5 ปี

 สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาเขต กฟผ.แม่เมาะ ตามโครงการนี้จะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ  หรือ Dual Vocational Training  และ On the-job Training   โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  คือ

1) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

2)  เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาวิชาชีพสนองความต้องการของชุมชนและสังคมใน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง อย่างต่อเนื่อง

3) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของแรงงานของ บมจ. กฟผ. และสถานประกอบการ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

และได้กำหนดวงเงินงบประมาณไว้  ดังนี้

ส่วนที่ 1 บมจ.กฟผ. สนับสนุนค่าก่อสร้างครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้     ประมาณ 372,470,600  บาท

(สามร้อยเจ็ดสิบสองล้าน สี่แสนเจ็ดหมื่น หกร้อยบาท)

ส่วนที่ 2  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดสรรเงินในการดำเนินงาน   ประมาณ  54,055,600  บาท

(ห้าสิบสี่ล้าน ห้าหมื่นห้าพัน หกร้อยบาท)

รวมทั้งสิ้น          426,526,200  บาท

(สี่ร้อยยี่สิบหกล้าน ห้าแสนสองหมื่นหกพัน สองร้อยบาท)

  สำหรับความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมา  คือ

1.  ในปีการศึกษา 2547  ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช. รวม 4 สาขางาน โดยในระหว่างที่ยังไม่มีการก่อสร้างอาคารให้อยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วิทยาเขตแม่เมาะ

และในระดับ ปวส. ได้เปิดการเรียนการสอน 1 สาขาวิชา โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

2.  ในปี 2548  ได้จัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2547

 ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ได้จัดให้นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ  โดยได้จัดระบบการฝึกอาชีพ คือ มีการแต่งตั้งครูฝึก ผู้ควบคุมการฝึก ผู้แทนฝ่าย และผู้ประสานงานโครงการฯ เพื่อให้การสนับสนุนให้การฝึกอาชีพมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยให้ความเอาใจใส่ของทั้งด้านวิชาการ และด้านการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลที่ดียิ่งต่อนักศึกษา ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่านักศึกษา จะได้นำความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชนต่อไป

 บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว  บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะมอบเช็คจำลองให้แก่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นประธานฝ่ายผู้รับมอบเงิน  เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

                                               ****************************

 

คำกล่าวมอบเงินสนับสนุนของ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)

 

 .....บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนามความร่วมมือกันในโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาเขต กฟผ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546       โดยบริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) จะให้การสนับสนุนเงินค่าก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในวงเงิน 372,470,600 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้าน สี่แสนเจ็ดหมื่น หกร้อยบาท)

 บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)  นอกจากจะมีภารกิจหลัก คือ การบริหารกิจการไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการแล้ว  ยังมีการดำเนินกิจการด้านสังคมอย่างหลากหลาย โดยถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งโครงการนี้มีรากฐานแนวคิด ณ เวลาที่เริ่มอนุมัติโครงการ  อยู่ 4 ประการ คือ

 1.     การจัดการศึกษาเป็นกลไก และปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ

2.     การเกื้อหนุนชุมชนด้วยการให้การศึกษาเป็นการให้ที่ยั่งยืน

3.  การสอน ฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนด้านวิชาชีพ ควรจะต้องให้รู้จริงในทฤษฎี และปฏิบัติได้จริง โดยต้องทำงานได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาในการเรียนรู้งานในที่ทำงานอีก

4.  เป็นภาระและหน้าที่ของบุคคลและองค์กรในฐานะสมาชิกของสังคม ที่จะต้องช่วยกัน ร่วมมือกันและเสียสละในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

 ดังนั้น  ผมจึงเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่าง บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำปาง ในครั้งนี้  นับว่ามีความสำคัญเป็นอันมาก       เพราะเป็นความร่วมมือของหลายฝ่าย เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง      จึงเป็นการพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไปด้วยกัน     เพราะถ้าประชาชนมีการศึกษาดี ความเป็นอยู่ก็จะดี ไม่มีปัญหาสังคม และส่งผลที่ดีต่อชุมชน อำเภอแม่เมาะ ต่อจังหวัดลำปาง และใกล้เคียง รวมทั้งต่อประเทศชาติ

 ในโอกาสนี้  ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับประชาชนชาวอำเภอแม่เมาะ และชาวจังหวัดลำปางที่จะมีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีก 1 สถาบัน    และผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนชาวอำเภอแม่เมาะ และชาวจังหวัดลำปางที่ให้ความร่วมมือ และให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้    

 และในโอกาสอันเป็นมงคลของพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน)       จึงมีความยินดีที่จะมอบเงินจำนวน 372,470,600 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาท) ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาเขต กฟผ.แม่เมาะ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

                                                             *********************************

(3)

คำกล่าวของประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบัน การอาชีวศึกษา วิทยาเขต กฟผ.แม่เมาะ และพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันนี้        และมีความยินดีที่เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อการศึกษาจากบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 372,470,600 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้าน สี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาท)

 ในฐานะตัวแทนผู้รับมอบเงิน ขอขอบคุณที่บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน  นอกจากจะสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศแล้ว บมจ. กฟผ. ยังเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในชุมชนโดยรอบ สร้างความเจริญให้กับชุมชน  ดังนั้น  จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของชุมชน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างมาก

 ผมขอแสดงความยินดีกับประชาชนใน อ.แม่เมาะ รวมทั้งใน จ.ลำปางและจังหวัดใกล้เคียง สำหรับการมีโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งนี้  โดยผมมีความเชื่อมั่นอยู่ 2 ประการ คือ

1. สถาบันการศึกษาแห่งนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมากมายหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ชาวแม่เมาะ จะสามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และจะมีโอกาสได้ประกอบอาชีพที่ดีและมั่นคงในอนาคต

2. ถ้าได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน สถานศึกษาแห่งนี้ ก็จะยืนยงคงอยู่เพื่อผลิตบุคลากรตามความจำเป็นของประเทศอีกยาวนานตลอดไป

 ดังนั้น  โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาเขต กฟผ. แม่เมาะ จึงเป็นโครงการที่ผมจะติดตามความก้าวหน้าไปจนกว่าจะเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการ และต่อ ๆ ไป

 และในโอกาสพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารของสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาเขต กฟผ. แม่เมาะ อันเป็นมงคลในวันนี้       จึงขอขอบคุณ บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 372,470,600 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้าน สี่แสนเจ็ดหมื่น หกร้อยบาท)  มา ณ โอกาสนี้

************************

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางนิภาพร เมืองเกษม  Email : nipapon@egat.co.th  ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.)
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : โครงการความร่วมมือในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
นางสาวจารุพร เกี๋ยงแก้ว Email : jaruporn.k@egat.co.th
อาคารที่ทำการเหมืองเแม่เมาะ(ตึกขาว) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทรศัพท์ 0-5425-4007, 0-5425-4004 โทรสาร 0-5425-4056