เมนูย่อย

Q ทำไมจึงต้องสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 (MMRP2)

 

A โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 มีแผนที่จะปลดออกจากระบบในปี 2565 และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 10-13 มีแผนที่จะปลดออกจากระบบในปี 2568 ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าของภาคเหนือหายไปจากระบบทำให้ไม่สามารถรองรับเหตุสุดวิสัยในกรณีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดหยุดฉุกเฉิน (N-1) ได้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ และลดการพึ่งพากำลังผลิตไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าจากภูมิภาคอื่น แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) จึงกำหนดให้ กฟผ. สร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 โดยมีกำหนดจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ในปี 2569

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย