เมนูย่อย

Q สถานที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณใด

 

A ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ถัดจากพื้นที่ตั้ง โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในทุกด้าน รวมถึงเชื่อมโยงเข้ากับระบบไฟฟ้าหลัก ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ กฟผ. ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้อยู่แล้ว จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดินใหม่

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย