เมนูย่อย

Q เหตุใดกำลังผลิตติดตั้งของ MMRP2 เป็น 660 MW ถึงไม่เท่ากับกำลังผลิตติดตั้งรวมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 ที่มีขนาด 600 MW (300 MW จำนวน 2 เครื่อง)

 

A ไม่เท่ากันเนื่องจากกำลังผลิตติดตั้งของ MMRP2 ขนาด 660MW คำนวณจากกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580(PDP2018) ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณถ่านหินลิกไนต์ของเหมืองแม่เมาะที่เหลืออยู่ และอายุของโรงไฟฟ้า

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย