เมนูย่อย

Q กำหนดเริ่มดำเนินการก่อสร้าง MMRP2 เมื่อใด

 

A MMRP2 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2565-2568 โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในปี 2569 ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018)

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย