เมนูย่อย

Q มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างไร

 

A ขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ จะพิจารณาให้ครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการ จึงได้กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาฯ ครอบคลุมทั้ง 44 หมู่บ้าน ใน 5 ตำบลของอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้แก่ ตำบลแม่เมาะ ตำบลสบป้าด ตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง และตำบลจางเหนือ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย