เมนูย่อย

Q มีการจัดการมลสารจากโรงไฟฟ้าอย่างไร


A โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 มีการควบคุมมลสารที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าทั้งด้านอากาศ น้ำทิ้ง และเถ้าถ่านหิน ดังนี้
          อากาศ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ควบคุมโดยติดตั้งอุปกรณ์กำจัดก๊าซ SO2 (Flue Gas De-Sulfurization หรือ FGD) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน(NOx) ควบคุมโดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบลดการเกิดก๊าซ NOx (Low NOX Burner และ Over Fired Air) และระบบกำจัดก๊าซ NOx (Selective Catalytic Reduction: SCR) ฝุ่นละออง ควบคุมโดยใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP)
          น้ำทิ้ง บางส่วนจะถูกหมุนเวียนนำกลับไปใช้ระบายความร้อนขี้เถ้าใต้เตาและระเหยกลายเป็นไอน้ำ บางส่วนจะนำกลับไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในบริเวณโรงไฟฟ้า น้ำส่วนที่เหลือจะถูกระบายลงบ่อตกตะกอน จากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งรวมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ลำน้ำแม่จาง
          เถ้าถ่านหิน มีการนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ในอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ เถ้าลอย นำมาใช้เป็นสารผสมในคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานก่อสร้าง และเป็นวัตถุดิบเสริมปูนซีเมนต์ในการผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้องมุงหลังคา เสาเข็ม ท่อ พื้นสำเร็จรูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนผสมหลักในการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัด ส่วนเถ้าหนักสามารถจะนำไปใช้ในการผลิตบล๊อกคอนกรีต หรืออาจนำไปใช้ถมที่หรือปรับสภาพพื้นถนนได้

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย