เมนูย่อย

Q เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 มีประสิทธิภาพดีอย่างไร

 

A โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Low NOX Burner และ Over Fired Air) ติดตั้งระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (SCR) ติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) และติดตั้งเครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) นอกจากนี้ ยังมีการติดตามปริมาณมลสารในสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำและทางอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้ามาตรวจสอบได้

          กฟผ. ไม่เพียงควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้ แต่ กฟผ. มุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด โดยมีค่าควบคุมมลสารที่ปากปล่องโรงไฟฟ้า ดังนี้
          • ฝุ่นละออง (PM) ควบคุมไว้ที่ไม่เกิน 30 มก./ลบ.ม. จากเกณฑ์มาตรฐาน 80 มก./ลบ.ม.
          • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ควบคุมไว้ที่ไม่เกิน 90 ส่วนในล้านส่วน จากเกณฑ์มาตรฐาน 180 ส่วนในล้านส่วน
          • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ควบคุมไว้ที่ไม่เกิน 90 ส่วนในล้านส่วน จากเกณฑ์มาตรฐาน 200 ส่วนในล้านส่วน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย