เมนูย่อย

Q มีการควบคุมดูแลด้านการจราจรอย่างไร


A กฟผ. มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้สัญจร จึงมีการควบคุมและกำชับในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีการดำเนินงานดังนี้
ระยะก่อสร้าง
          • แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับแผนก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรหนาแน่นระหว่างการก่อสร้างโครงการ
          • ประสานงานรวมทั้งวางแผนการใช้เส้นทาง ในกรณีการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่กับตำรวจทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดให้มีรถนำและปิดท้ายขบวนในการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่เสมอ
อีกทั้งหลีกเลี่ยงการขนส่งอุปกรณ์ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-08.00 และ 16.00-17.00 น.) พร้อมทั้งกำหนดให้รถบรรทุกที่ทำการขนส่งอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างต้องคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปิดมิดชิด และใช้ความเร็วตามเส้นทางกำหนด หรือผู้ควบคุมงานกำหนดให้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและฝุ่นละอองอยู่เสมอ
          • ในชั่วโมงเร่งด่วน กฟผ. ได้ประสานงานกับ สภ.แม่เมาะ จัดให้มีการอำนวยความสะดวกด้านจราจรโดย กฟผ. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ รปภ. ร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.แม่เมาะ ให้บริการอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยกต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
          • ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ระยะดำเนินการ
          • ควบคุมการเดินรถขนส่งเถ้าลอย โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในวันทำการ เวลา 6.30-8.30 น. และ 15.30-17.30 น.
          • ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด อันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย