เมนูย่อย

Q กฟผ. มีนโยบายในการรับคนเข้าทำงานอย่างไร

 

A กฟผ. กำหนดเป็นนโยบายปฏิบัติให้พิจารณาคัดเลือกคนในอำเภอแม่เมาะเข้ามาทำงาน (เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง) เป็นลำดับแรก โดยต้องผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของ กฟผ. อย่างไรก็ตามการจ้างแรงงานท้องถิ่นของ กฟผ.แม่เมาะ มีทั้งพนักงาน ลูกจ้างนิติบุคคล ลูกจ้างรายวัน และการจ้างเหมางานของกลุ่มแรงงาน โดยในปัจจุบัน กฟผ.แม่เมาะ มีการจ้างงานท้องถิ่น (คนในอำเภอแม่เมาะ) รวมกว่า 3,000 คนและในช่วงระยะก่อสร้าง กฟผ. ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับเหมารายใหญ่ที่รับงานจาก กฟผ.แม่เมาะ พิจารณารับคนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะเข้าทำงานเป็นลำดับแรก

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย