เมนูย่อย

Q กฟผ. มีการควบคุมการจ้างแรงงานต่างถิ่นอย่างไร

A กฟผ. กำชับบริษัทรับเหมา/รับจ้าง ให้ดำเนินการควบคุมแรงงานต่างถิ่นไม่ให้ก่อปัญหาเดือดร้อนกับชุมชนและทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งมีการออกกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ และกำหนดบทลงโทษ ตั้งแต่การตักเตือนจนถึงยกเลิกสัญญา เพื่อควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บริษัทรับเหมา/รับจ้าง ดำเนินการจัดการที่พักคนงาน จัดหาน้ำใช้และไฟฟ้า ระบบระบายน้ำทิ้งและน้ำฝน และการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น รวมถึงกำหนดมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้งด้วย

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย