เมนูย่อย

Q กฟผ. มีแผนการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน อย่างไรบ้าง

 

A กฟผ.ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยมีทั้งแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนงานประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในอำเภอแม่เมาะ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดทำโครงการที่สำคัญ คือการนำวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าไปต่อยอดให้กับชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ เป็นการใช้นวัตกรรมจากงานวิจัยมาขยายผลสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงและไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ได้อยู่กับบ้านเกิด ซึ่งเป็นการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีแผนงานในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ แผนส่งเสริมพัฒนาศูนย์ชีววิถีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสังคม แผนส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ชุมชนอำเภอแม่เมาะ ฯลฯ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย