เมนูย่อย

Q เงินสนับสนุนสมาคมพัฒนาแม่เมาะ (สพม.) จะดำเนินการอย่างไร

 

A สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนการบริจาคเงินให้ สพม. เนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ส่งผลให้ คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีมติแจ้งยุติการบริจาคงบประมาณให้กับ สพม. ตามแนวทางของ สตง. ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการสื่อสารและหาทางออกร่วมกับ สพม. ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของ สพม. จะเปลี่ยนแปลงไป แต่ปัจจุบัน สพม. ยังคงยืนหยัดเดินหน้าโครงการและกิจกรรมภายใต้พันธกิจเดิม โดยมี กฟผ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ เป็นพันธมิตรที่พร้อมจะบูรณาการร่วมกับ สพม. ในการพัฒนาอำเภอแม่เมาะต่อไป ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. สพม. และ กฟผ. ยังคงสามารถร่วมมือกันในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนได้ ในกรณีที่มีโครงการที่มีประโยชน์และสำคัญต่อชุมชนและไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สพม. ก็สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ CSR ของ กฟผ. ได้เช่นเดิมเป็นโครงการ ๆ ไป

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย