เมนูย่อย

Q การขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคในชุมชน ทำได้หรือไม่

 

A ปัจจุบัน กฟผ. ได้ร่วมกับส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบูรณาการแผนพัฒนาอำเภอแม่เมาะ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยอาศัยกระบวนการประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อระดมปัญหา และความต้องการพัฒนาในทุกด้านรวมถึงด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคด้วยเช่นกัน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย