เมนูย่อย

Q ทำไมถึงต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในขณะที่ประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอยู่แล้ว

 

A การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเป็นการสร้างความสมดุลในการใช้เชื้อเพลิง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากถึงเกือบร้อยละ 70 ซึ่งเป็นปริมาณที่เสี่ยงต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ ในกรณีที่เกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือราคาน้ำมันสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและราคาค่าไฟฟ้าก็จะพุ่งสูงตามไปด้วย

          สำหรับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นการใช้ถ่านหินในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดมลสารต่างๆ ทำให้มลสารที่ปล่อยออกจากปล่องโรงไฟฟ้ามีปริมาณที่ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ กฟผ. มั่นใจว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะมีคุณภาพดีเทียบเท่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย