ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทดแทนเครื่องที่ 8-9 วันแรก ประชาชน 2 ตำบล สนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ดำเนินการศึกษา และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง หรือ EHIA ในโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 (Mae Moh Power Plant unit 8-9 Replacement Project: MMRP2 ) จัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ขึ้นเป็นวันแรก โดยมี ดร.เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการแนวทางการประเมิน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยช่วงเช้าเป็นการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านดง มีพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังจำนวน 230 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 12 คน ส่วนช่วงบ่ายเป็นการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ต.สบป้าด มีพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเวทีรับฟังจำนวน 600 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 14 คน

สำหรับประชาชนอีก 3 ตำบล และผู้มีส่วนได้เสียมีกำหนดจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ดังนี้
• วันที่ 9 ตุลาคม 2562
เวลา 08.30-12.00 น. จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ ต.จางเหนือ และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม อบต.จางเหนือ
เวลา 13.30–17.00 น. รับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ต.นาสัก และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม อบต.นาสัก

• วันที่ 10 ตุลาคม 2562
เวลา 08.30-12.00 น. รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายสุขภาพ กลุ่มสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการ อ.แม่เมาะ
เวลา 13.30-17.00 น. รับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ต.แม่เมาะ และผู้ที่สนใจ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเวียงสวรรค์

การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 นี้ เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งร่างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเบื้องต้นต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ รวมทั้งสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปรวบรวมข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ การดำรงชีวิต สภาพปัญหา สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในปัจจุบันและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นห่วงกังวลในด้านต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางการส่งไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร ได้ที่ นางสาวรัตติยา งามประดิษฐ์ และ นางสาววีณิฐฐา วรเกียรตินากร บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2315, 2322 โทรศัพท์มือถือ 061-564-4480
E-mail: rattiy_nteam.co.th, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

71953075 2405372149500233 784640600279351296 o

72109985 2405378216166293 3323834499854237696 o

71783325 2405378236166291 7110282572860489728 o

71590029 2405378309499617 6835927853062684672 o

71759582 2405378369499611 8885149620062126080 o

71755282 2405378406166274 7251869863445004288 o

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย