เมนูย่อย

          เวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ดำเนินการครบทั้ง 5 ตำบล ใน อ.แม่เมาะ มีผู้สนใจเข้าร่วม 1,829 คน

          เมื่อวันที่ 8 ถึง 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 หรือ MMRP2 ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในโครงการดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง หรือ EHIA โดยลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ ทั้ง 5 ตำบล ใน อ.แม่เมาะ ได้แก่ ตำบลบ้านดง ตำบลสบป้าด ตำบลจางเหนือ ตำบลนาสัก และตำบลแม่เมาะ มีผู้สนใจเข้าร่วมมากถึง 1,829 คน

จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทั้ง 5 ตำบล มีทั้งหมด 77 คน ที่แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา ในประเด็นที่หลากหลาย โดยมีประเด็นหลักที่แต่ละชุมชนที่อยากให้ กฟผ.ดำเนินการ คือการบริหารจัดการเงินกองทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด ตลอดจนการจ้างงานคนในพื้นที่ และการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้ครบถ้วน รวมถึงข้อห่วงกังวลในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง ดร.เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานต่างๆให้ประชาชนเข้าใจ พร้อมเก็บข้อมูลความเห็นของประชาชนมานำเสนอต่อ กฟผ. เพื่อประเมินและหาแนวทางความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ก่อนจะนำไปบรรจุในรายงานหรือกำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติต่อไป

หลังจากนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัท ทีแอลทีฯ จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล ทั้งผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าครัวเรือน ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ซึ่งทุกความคิดเห็น จะนำไปประเมินเพื่อจัดทำร่างรายงานฯ ก่อนจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานฯ และมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ....

ประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร ได้ที่ นางสาวรัตติยา งามประดิษฐ์ และ นางสาววีณิฐฐา วรเกียรตินากร บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2315, 2322 โทรศัพท์มือถือ 061-564-4480 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย