Print

          เวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ดำเนินการครบทั้ง 5 ตำบล ใน อ.แม่เมาะ มีผู้สนใจเข้าร่วม 1,829 คน

          เมื่อวันที่ 8 ถึง 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 หรือ MMRP2 ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในโครงการดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง หรือ EHIA โดยลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ ทั้ง 5 ตำบล ใน อ.แม่เมาะ ได้แก่ ตำบลบ้านดง ตำบลสบป้าด ตำบลจางเหนือ ตำบลนาสัก และตำบลแม่เมาะ มีผู้สนใจเข้าร่วมมากถึง 1,829 คน

จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทั้ง 5 ตำบล มีทั้งหมด 77 คน ที่แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา ในประเด็นที่หลากหลาย โดยมีประเด็นหลักที่แต่ละชุมชนที่อยากให้ กฟผ.ดำเนินการ คือการบริหารจัดการเงินกองทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด ตลอดจนการจ้างงานคนในพื้นที่ และการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้ครบถ้วน รวมถึงข้อห่วงกังวลในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง ดร.เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานต่างๆให้ประชาชนเข้าใจ พร้อมเก็บข้อมูลความเห็นของประชาชนมานำเสนอต่อ กฟผ. เพื่อประเมินและหาแนวทางความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ก่อนจะนำไปบรรจุในรายงานหรือกำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติต่อไป

หลังจากนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัท ทีแอลทีฯ จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล ทั้งผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าครัวเรือน ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ซึ่งทุกความคิดเห็น จะนำไปประเมินเพื่อจัดทำร่างรายงานฯ ก่อนจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานฯ และมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ....

ประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร ได้ที่ นางสาวรัตติยา งามประดิษฐ์ และ นางสาววีณิฐฐา วรเกียรตินากร บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2315, 2322 โทรศัพท์มือถือ 061-564-4480 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.