ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ประเดิมพบปะส่วนราชการและผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ เป็นอำเภอแรก มอบหมายนโยบายขับเคลื่อนไปสู่ “ลำปาง สร้างสรรค์ เป็นสุข” 🏘🏡
.
วันนี้ (16 ตุลาคม 2562) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านใหม่ พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ และนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่มอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดลำปางในด้านต่างๆ โดยมี นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วย นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่เมาะ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับมอบนโยบายตลอดจนแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
.
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เป้าหมายในการทำงาน คือการเน้นสร้างความสุขให้ประชาชนทั้งจังหวัดทุกด้าน ตามนโยบาย “ลำปาง สร้างสรรค์ เป็นสุข” โดยจะมีแผนดำเนินการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตและสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ 1.การสานต่อกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. 2.การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า 3.การส่งเสริมโครงการนครลำปางเมืองสะอาด 4.การบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ 5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ CSR สำหรับ อ.แม่เมาะสามารถผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาพัฒนาประชาชนและเยาวชนให้มีศักยภาพทั้งด้านการศึกษา และอาชีพ สู่การเป็น smart city เมืองหุบเขาแห่ง IT และ 6.การแก้ปัญหายาเสพติด
.
ด้านนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 และนายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้รายงานถึง ความสำคัญของการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ว่าสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าองค์รวมของประเทศได้ อีกทั้ง กฟผ.แม่เมาะ ยังมีการดูแลควบคุมการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบควบคุมดูแลอย่างดี รวมถึงการมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีส่วนสำคัญในการนำมาพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง นอกจากนั้น กฟผ.แม่เมาะ มีการดำเนินโครงการด้าน CSR ที่หลากหลาย เช่น โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใน อ.แม่เมาะ ตลอดจนการสนับสนุนพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ให้กับชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อวางรากฐานให้ชุมชนสามารถยืนหยัดอยู่ด้วยตนเองได้หากไม่มีโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะในอนาคต

72424377 2421090731261708 4663591814891044864 o

72453969 2421090764595038 1772377928970010624 o

72713123 2421090967928351 7542568333963427840 o

73460737 2421090631261718 7013155645557833728 o

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย