Print

          รวบรวมข้อมูลไฟป่าและจุดความร้อน เฝ้าระวังการลุกไหม้รอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ขณะที่ผู้ว่าฯ ลำปาง กำชับมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขไฟป่า-หมอกควัน

          ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มกราคม 2563 พบว่าในพื้นที่ จ. ลำปาง บริเวณจุดตรวจวัดทั้ง 4 สถานี ใน 2 อำเภอ คือ อ.เมือง ที่ ต.พระบาท, อ.แม่เมาะ ที่ ต.สบป้าด ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม เป็นต้นมา และในจำนวนนี้ยังพบว่ามีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพในวันที่ 13 มกราคม จำนวน 2 สถานีตรวจวัดอีกด้วย
          จากสถานการณ์ดังกล่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาซึ่งได้กำชับการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ

82119240 2616844721686307 924697679915646976 n

82290141 2616844865019626 7306999810253389824 n

82366554 2616844781686301 696264209280794624 n

          โดยมาตรการเชิงพื้นที่แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ โดยจัดทำแนวป้องกันไฟป่า, พื้นที่การเกษตรดำเนินการควบคุมการเผา ส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว, พื้นที่ชุมชน/เมือง ใช้กลไกประชารัฐในการเฝ้าระวังป้องกันการเผา การฟอกอากาศ และพื้นที่ริมทางกำจัดเศษวัสดุขยะใบไม้แห้งริมทางเพื่อไม่ให้ฆ่าเชื้อไฟ

สำหรับมาตรการบริหารจัดการ 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1. มาตรการระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อให้การควบคุมแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีเอกภาพ 2. มาตรการสร้างความตระหนัก โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชน ให้ทราบถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่

3. มาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิง ให้จัดทำแนวกันไฟ การควบคุมการเผา การบริหารจัดการเชื้อเพลิง รวมทั้งส่งเสริมการใช้สารหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลายตอซัง และการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาทำอาหารสัตว์ 4. มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย ให้กำชับเจ้าพนักงานตามกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และ 5. มาตรการทีมประชารัฐ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ หน่วยทหาร ภาคประชาชน ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และกำหนดแนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ขณะที่ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ระบุว่า สาเหตุหลักสำคัญที่ได้ทำให้ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานช่วงนี้เกิดจากปัญหาสภาพอากาศในพื้นที่กำลังได้รับอิทธิพลจากกระแสลมตะวันตกในระดับบน พัดพาความหนาวเย็นจากหิมาลัยเข้ามาปกคลุม ทำให้พื้นที่จังหวัดลำปางมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และสภาพพื้นที่ทั่วไปไม่มีกระแสลมพัดผ่าน จึงเป็นสาเหตุทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีการสะสมตัวอยู่เป็นจำนวนมากในชั้นบรรยากาศถูกกดตัวลงต่ำมาอยู่ในระดับล่าง จนสามารถวัดค่าได้สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งสภาพอากาศดังกล่าวจะทำให้ทั่วพื้นที่จังหวัดลำปางท้องฟ้าสลัว และค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกประมาณ 3-4 วัน

ขณะที่ สถานการณ์ไฟป่าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-12 มกราคม 2563 พบว่ามีจุดความร้อนสะสม ที่อ้างอิงจากดาวเทียมระบบ MODIS จำนวนทั้งสิ้น 29 จุด โดยจังหวัดลำปางอำเภอที่พบมากสุด 3 อันดับคือที่ อ.เถิน อยู่ที่ 12 จุด รองลงมาเป็น อ.เกาะคา อยู่ที่ 4 จุด และ อ.แม่ทะ อ.แม่พริก พบอำเภอละ 3 จุด ซึ่งมีการเกิดไฟป่ารวมแล้ว 23 ครั้ง พื้นที่เสียหายเบื้องต้นอันเนื่องมาจากการเผา 283 ไร่

ในส่วนของ กฟผ.แม่เมาะ นายจักรพงศ์ สุทธิพงศ์ นักคอมพิวเตอร์ระดับ 5 แผนกวิชาการสิ่งแวดล้อมเหมือง กองสิ่งแวดล้อมเหมือง (กสม-ช.) เปิดเผยว่า ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นติดตามสถานการณ์ ไฟป่าและจุดความร้อน ชื่อว่า “Lampang Hotspot” เพื่อเฝ้าระวังการเกิดพื้นที่ลุกไหม้ หรือหากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นก็สามารถเข้าดับได้ในเวลาไม่นาน ขณะเดียวกัน ยังได้นำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์หาสาเหตุหรือแหล่งที่มาของการเกิดฝุ่น PM 2.5

 82680450 2616845088352937 8632908943842082816 n

83356244 2616844991686280 2296442738846990336 n

82119579 2616844925019620 7702389049209651200 n

81944580 2616845045019608 3141222437572575232 n

          นอกจากนี้ในแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่รอบ กฟผ.แม่เมาะ ประกอบด้วย รายงานจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำปางรายวันและย้อนหลัง , รายงานคุณภาพอากาศจากสถานีของกรมควบคุมมลพิษ , รายงานข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานปริมาณจุดความร้อนรวมในแต่ละเดือน

"เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดว่ามีจุดตรงไหนที่จุดความร้อนหรือพื้นที่ลุกไหม้หากพบก็จะประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าดับไฟได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังนำข้อมูลการตรวจวัดความร้อนเข้าสู่ฐานข้อมูลของเราเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการเกิดฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงบนมือถือในระบบแอนดรอยด์ เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที และนำมาปฏิบัติในการป้องกันดูแลสุขภาพตนเองได้อีกด้วย” นายจักรพงษ์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง