ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนลำปาง เยี่ยมชมประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 1 พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟฟ้า และปัญหาฝุ่นละอองในภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้การต้อนรับสื่อมวลชน จ.ลำปาง จำนวน 24 คน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในโครงการ Open House MM-T1 เพื่อเข้าชมและรับฟังบรรยายประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 1 (MM-T1) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก มีกำลังการผลิตติดตั้ง 655 เมกะวัตต์ และใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซุปเปอร์คริติคอล (Ultra Super Critical : USC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ทำให้ MM-T1 ลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต และมีประสิทธิภาพในการกำจัดมลสารเพิ่มมากขึ้น

โดยนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ได้บรรยายสถานการณ์พลังงานของประเทศ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและกำลังการผลิตในอนาคต ที่สอดคล้องต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (PDP 2018) ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะถือเป็นแหล่งพลังงานหลักในภาคเหนือ โดยกำหนดให้มีโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (Mae Moh Power Plant Unit 8-9 Replacement Project : MMRP2) ที่กำลังจะมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ และมีแผนเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8-9 เดิม ในปี 2569 ทำให้กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะลดลงเหลือเพียง 1,315 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน 2,455 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้วางแผนในการนำพลังงานอื่นๆ มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศให้ตอบรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ผู้บริหารและสื่อมวลชนยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองในภาคเหนือ ซึ่งผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการทำเหมืองให้มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งยังมีการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 และเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาป่าและเศษวัชพืชทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่าปริมาณฝุ่นมีค่าสัมพันธ์กับจำนวนจุดความร้อนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่เหมืองแม่เมาะร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และกรมควบคุมมลพิษ ที่พบว่า 50% ของแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็กใน อ.แม่เมาะ เกิดจากควันของการเผาวัสดุ เศษวัชพืช และไฟป่า ตลอดจนมีงานวิจัยที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTECH) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศึกษาและวิจัยแหล่งที่มาตลอดจนพัฒนาต้นแบบสำหรับตรวจวัดจำแนกฝุ่น PM 2.5 เพื่อแยกอนุภาคฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและฝุ่นชนิดอื่นๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี พบว่ามีแหล่งกำเนิดหลักจากแหล่งอื่นที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย โดยปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องต้นแบบจำแนกแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหลักของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อนำค่าฝุ่นตลอดทั้งปีที่เก็บได้ไปพัฒนาเป็นเครื่องตรวจวัดและจำแนกฝุ่น ไปติดตั้งยังสถานีตรวจวัดรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

การเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนลำปาง Open House MM-T1 ในครั้งนี้ นอกจากจะได้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และสื่อมวลชน แล้ว ยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ ความรับผิดชอบ และการดำเนินการของ กฟผ.แม่เมาะ ต่อสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า และปัญหาฝุ่นละออง ตลอดจนแลกเปลี่ยนประเด็นความเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อให้สื่อมวลชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงสำคัญของสังคม สามารถเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

IMG 0200

IMG 0021

IMG 0060

IMG 0063

IMG 0077

IMG 0084

IMG 0105

IMG 0114

IMG 0115

IMG 0126

IMG 0144

IMG 0148

IMG 0150

IMG 0156

IMG 0165

IMG 0168

IMG 0173

IMG 0177

IMG 0183

IMG 0191

IMG 0193

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย