Print

          ผู้บริหารและกองจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนชาวแม่เมาะ ร่วมเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนฯ ครั้งที่ 3 🏭🙋🏻‍♀️🙋🏼‍♂️
          ผู้บริหารและกองจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่ 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน ของ อ.แม่เมาะ ระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2563 ในโครงการ “กฟผ.เคาะประตูบ้าน” แจกแผ่นพับสร้างความรู้ความเข้าใจ และเชิญชวนชาวแม่เมาะ เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 3 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
          สำหรับ เวทีรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ ครั้งที่ 3 จัดโดย บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อรับฟังความเห็นและทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของร่างรายงานฯ รวมถึงนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างรายงานและมาตรการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25