Print

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้

 

87088186 229161881579353 1563653242917748736 n

กฟผ. ร่วมกับ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า (ชพผ.) กล่าวว่า กฟผ. และ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาฯ เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 3 ในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง หรือ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนรับทราบข้อมูลทุกด้านของโครงการ พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ก่อนดำเนินโครงการ อีกทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

การจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ จะนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการ ทั้งด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง มาตรการป้องกันและแก้ไข และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ ได้แก่ ต.สบป้าด ต.จางเหนือ ต.นาสัก ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบความถูกต้องต่อร่างรายงาน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน EHIA ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงาน EHIA ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2562 ซึ่งเมื่อดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จ บริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้ทั้งหมด
มาพิจารณาตามหลักวิชาการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชน เพื่อนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ ก่อนนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนจัดเวทีดังกล่าว กฟผ. และ บริษัท ทีแอลทีฯ ได้สื่อสารข้อมูลโครงการและความรู้เบื้องต้นกับกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา EHIA หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล หน่วยงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ กลุ่มองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับให้ความรู้ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ โครงการ กฟผ.แม่เมาะ เคาะประตูบ้าน และทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ครั้งที่ 3 และดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th

โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 ที่เดินเครื่องตั้งแต่ปี 2532 และจะมีอายุการใช้งานครบ 33 ปี ในปี 2565 ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP2018 จึงกำหนดให้ กฟผ. ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เพื่อรักษาระดับกำลังผลิตและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ

----------------------------------