ช่องค้นหา

เมนูย่อย

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 มุ่งสืบสานพระราชปณิธาน ในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักที่พึ่งทางใจของประชาชน
          วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาไปแล้วที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จากนั้น ได้ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมและหลอดประหยัดไฟสำหรับใช้ในมหาวิทยาลัยด้วย
          โดยเวลา 14.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งประชาชนและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมรับฟังการแสดงธรรรม และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี
          การจัดแสดงธรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้นับเป็นครั้งที่ 8 โดยที่ กฟผ. กราบอาราธนานิมนต์พระทรงพล อชิโต วัดปันง้าว ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับทุนจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มาเป็นองค์แสดงธรรม ทั้งนี้ กฟผ. ได้กำหนดจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ทั้งในสำนักงานกลาง โรงไฟฟ้า และ เขื่อน ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          กฟผ. สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2547 รวมจำนวนเงินกว่า 27 ล้านบาท เป็นการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชปณิธานด้านศาสนาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาขั้นสูงด้านพุทธศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ที่อยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย ด้านบาลีศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับของกองบาลีสนามหลวง ด้านวิปัสสนาภาวนาโดยผ่านศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านพระนักเทศน์ และด้านพระธรรมจาริก เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นและเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจใหัสังคมด้วยหลักพุทธธรรมและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

86490597 2693275190709926 3384196459858493440 o

86970220 2693275867376525 2294857307504246784 o

1

87042137 2693275547376557 2241641150878318592 o

87161562 2693275727376539 5638821301167587328 o

87171875 2693275520709893 3378180752570056704 o

87181344 2693275337376578 922560809131835392 o

87273813 2693275394043239 6802233886165172224 o

87296569 2693275440709901 5749657459136397312 o

87482246 2693275134043265 4135050085723537408 o

87691671 2693275167376595 4904563746761867264 o

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย