ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ‼️
          ▪️ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มีความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง โดยได้ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย มาเก๊า เวียดนาม ไต้หวัน อิตาลี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอิหร่าน ให้รายงานตัวยังต้นสังกัด และมีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว ในช่วงระหว่างวันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2563 หยุดพักและเก็บตัวเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับมายังประเทศไทย โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงจำนวน 25 ราย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงาน 1 ราย ที่มีอาการเป็นไข้ และถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแม่เมาะเพื่อเก็บตัวและรอผลตรวจการติดเชื้อ โดยจะทราบผลการตรวจในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคมนี้
          ▪️ ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันของ กฟผ. ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ตลอดจนลูกจ้างและบริษัทคู่สัญญาถือปฏิบัติดังนี้

          1. ให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานงดหรือเลื่อนการเดินทางไปปฏิบัติงาน ดูงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือเดินทางไปเพื่อการอื่นและการเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ซึ่งต้องเดินทางไปยังหรือแวะพักประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย มาเก๊า เวียดนาม ไต้หวัน อิตาลี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอิหร่าน หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ให้แจ้งรายละเอียดการเดินทางให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ประสานงานสุขภาพอนามัยประจำหน่วยงานทราบก่อนการเดินทาง

          2. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้เดินทางไปยังหรือแวะพักประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ให้หยุดงานและแยกตัวเองเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันเดินทางกลับถึงประเทศไทยและแจ้งผู้บังคับบัญชาและผู้ประสานงานสุขภาพอนามัยประจำหน่วยงานทราบทันที

          3. ให้หน่วยงานงด ยกเลิก หรือเลื่อนการจัดการอบรม สัมมนา บรรยาย และกิจกรรมอื่นที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องจัด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัด ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

          4. ให้งดหรือเลี่ยงการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมการประชุม การสัมมนา การบรรยายหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ.

          5. ให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายไว้ประจำหน่วยงาน
          ▪️ นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังได้ดำเนินการป้องกันตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคไว้ยังจุดทำงานต่างๆ ตลอดจนประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างทุกคนดูแลป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และใช้วิจารญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จ อันจะสร้างความตื่นตระหนกและเกิดความเข้าใจผิดได้

88077735 2708344799202965 4019753556973191168 o

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย