Print

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วแก่ ต.นาสัก เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 🚜🚜
          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายพนม บวรวงศ์เสถียร
ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาแม่เมาะ นายสุนทร
ดาวประเสริฐ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วย นายบุญเทียน กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก และนายมนตรี จำปาคำ กำนันตำบลนาสัก ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่ชุมชน ต.นาสัก เพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมถนนและพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน จำนวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นจะนำเศษหิน
จำนวน 440 ลูกบาศก์เมตร ไปปรับปรุงถนนทางเข้า
อ่างเก็บน้ำแม่วังวัว และถนนทางเข้าห้วยแตงน้อย ม.9 บ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัย
          กฟผ.แม่เมาะ ได้เริ่มดำเนินโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ ในปี 2562 โดยบริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร โดยบริจาคไปแล้ว 12,000 ลูกบาศก์เมตร แก่ ต.จางเหนือ ต.สบป้าด และ ต.นาสัก ทั้งนี้การจัดสรรเศษหินดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะที่มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบลเป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยเศษหินที่ กฟผ.แม่เมาะบริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำตำบลเป็นผู้ดำเนินการ

88064318 2722235607813884 5352304041441361920 o

88109466 2722236177813827 2396013176123555840 o

88180679 2722236021147176 8966329213535649792 o

88117574 2722235691147209 3745100109315047424 o