Print

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ ต.บ้านดง เป็นตำบลที่ 4 🚜🚜
          วันนี้ (17 มีนาคม 2563) นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ นายสุนทร ดาวประเสริฐ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วย นายอรรถวิท ขุนทอง ปลัดอำเภอแม่เมาะ ว่าที่ ร.อ.ชัยทัศน์ ศรีนันชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายประสงค์ คำฟูบุตร กำนันตำบลบ้านดง ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่ชุมชน ต.บ้านดง เพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมถนนและพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน จำนวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นจะนำเศษหิน จำนวน 630 ลูกบาศก์เมตร ไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยปวง ถนนสายห้วยแม่ทู และถนนสายปงผักหละ ในพื้นที่บ้านจำปุย ม.4 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อให้คนในชุมชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
          ทั้งนี้ ในปี 2562 กฟผ.แม่เมาะ ได้บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนในโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ อ.แม่เมาะ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ตำบล ของอำเภอแม่เมาะ ตำบลละ 4,000 ลูกบาศก์เมตร โดยในปี 2563 บริจาคไปแล้ว 4 ตำบล ได้แก่ ต.จางเหนือ ต.สบป้าด ต.นาสัก และ ต.บ้านดง จำนวนรวม 16,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้การจัดสรรเศษหินดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะ ที่มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบล เป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งเศษหินที่ กฟผ.แม่เมาะ บริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำตำบลเป็นผู้ดำเนินการ

89949442 2748572678513510 1408931749068537856 o

89761783 2748572448513533 5859144026711654400 o

89826601 2748572541846857 8902294231859593216 o

90281814 2748572301846881 4721204609278803968 o

90300639 2748572491846862 4254965207555637248 o

90324587 2748572261846885 3278156607833243648 o

90342589 2748572288513549 4425293023420612608 o