ช่องค้นหา

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ให้สามารถดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 😷😷🏭🏭
          วันนี้ (27มีนาคม 2563) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จัดซ้อมแผนรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีนายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้อำนวยการภาวะเหตุฉุกเฉิน โดยสมมุติเหตุการณ์ผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 10-11 มีอาการเข้าข่ายว่าอาจติดเชื้อ COVID-19 ขณะปฏิบัติงานที่ห้องควบคุม (Control Room) โดยพบว่ามีไข้สูง 38 องศาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ และหายใจลำบาก กองการแพทย์แม่เมาะจึงได้ซักประวัติและตรวจอาการเบื้องต้นเข้าข่ายว่าอาจติดเชื้อ ก่อนประสานงานโรงพยาบาลแม่เมาะเข้ารับตัวเพื่อทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในเวลาต่อมาพบว่าผู้ปฏิบัติงานคนดังกล่าวติดเชื้อ โดยโรงพยาบาลลำปางได้รับตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน นอกจากนั้นยังได้ซ้อมการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในห้องควบคุมและบริเวณที่ผู้ป่วยสัมผัส ตลอดจนปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องชุดใหม่ ให้เข้าปฏิบัติงานแทนได้ทันท่วงที ไม่กระทบต่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
          โรงไฟฟ้าแม่เมาะเห็นความสำคัญต่อการจัดทำแผนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องมีความครอบคลุม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างต่อเนื่องทั้งข้อปฏิบัติระหว่างการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง และมาตรการสำหรับผู้ประกอบการภายในพื้นที่ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของกรมควบคุมโรค อีกทั้งยังได้จัด Safety Zone สำหรับผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและซ่อมบำรุง โดยควบคุมให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อทั้งที่อยู่อาศัย รถบริการรับ-ส่ง อาหาร ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายของ COVID-19 ต่อผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและคนใกล้ตัว ตลอดจนให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะสามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

1

2

3

4

5

6

7

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย