ช่องค้นหา

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับมนุษยชาติ โรงไฟฟ้าแม่เมาะถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของประเทศไทย ที่ต้องมีความพร้อมด้านกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง สามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนของประเทศ ในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงออกมาตรการจัดเตรียม Safe Zone สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า โดยได้จัดสรรพื้นที่เฉพาะส่วน ให้ผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องดำรงชีวิตแยกจากกลุ่มบุคคลภายนอก นอกจากนั้นแล้วยังประกาศให้ศูนย์อำนวยการเดินเครื่องและห้องควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นพื้นที่ Clean Zone มีมาตรการคุมเข้มในการคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ดังกล่าวเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
          นายอรรถพล อิ่มหนำ “ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เตรียมที่พัก Safe Zone ไว้จำนวน 102 ห้อง โดยเริ่มให้ผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้าพักตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 13 เมษายน 2563 ซึ่งขณะนี้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการคัดเลือกและสมัครใจอยู่ที่ Safe Zone จำนวน 160 คน โดยทุกคนจะใช้ชีวิตตลอด 24 ชั่วโมงภายในพื้นที่ที่จัดให้ ไม่ออกไปในพื้นที่เสี่ยงและไม่ออกไปคลุกคลีกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม คอมพิวเตอร์ การทำความสะอาด และรถบริการรับ-ส่งแยกให้ใช้หน่วยงานละ 1 คัน ตลอดจนจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมยามว่างเช่น การอ่านหนังสือ และออกกำลังกาย เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดจนเกินไป โดยมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการที่ทางโรงไฟฟ้าได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือไม่ให้กระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
          นอกจากนั้นแล้วยังมีพื้นที่ Clean Zone ที่เป็นมาตรการคุมเข้มในศูนย์อำนวยการเดินเครื่องและห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ Safe Zone เท่านั้น ที่จะเข้าสู่ Clean Zone ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นมีความจำเป็นต้องเข้าในพื้นที่ Clean Zone จะต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด”
          นายพงษกร เป็งบ่อง ช่างระดับ 7 สังกัดแผนกเดินเครื่องกะ 2/3 กองการผลิต2 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ควบคุมด้านไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 12-13 หนึ่งในผู้ปฏิบัติงานที่เข้าอยู่ในพื้นที่ Safe Zone กล่าวว่า “มาอยู่ด้วยความสมัครใจ เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดขณะนี้ หากคนทำงานติดเชื้อโรคแล้วจะส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึงขอฝากทุกคนต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างดี ขอให้สถานการณ์ในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ส่วนพวกตนก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้มีไฟฟ้าใช้กันอย่างต่อเนื่อง”
นอกเหนือจากมาตรการ safe zone และ clean zone แล้ว โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้กำหนดมาตรการอื่นๆ อย่างครอบคลุม และเคร่งครัด สำหรับเป็นข้อปฏิบัติของทั้งผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ และบุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานภายใน เพื่อป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาไม่ให้กระทบต่อการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ

DSC 9351

DSC 9353

DSC 9356

DSC 9362

DSC 9366

DSC 9384

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย