Print

          กฟผ.แม่เมาะ ยกเว้นค่าเช่าร้านค้าและร้านอาหารเยียวยาผู้ประกอบการ
          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ ได้อนุมัติยกเว้นค่าเช่าพื้นที่และค่าปรับเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารภายในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการเยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ

1

2