Print

          กฟผ.แม่เมาะ สนองนโยบาย จ.ลำปาง ออกประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้าง งดเดินทางเข้าและออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลำปางโดยไม่จำเป็น

          ตามที่จังหวัดลำปางมีหนังสือ ที่ ลป ๐๐๑๗.๒ / ว ๗๗๔๔ และ ที่ ลป ๐๐๑๗.๒ / ว ๗๗๙๘ ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามลำดับ นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในฐานะผู้รักษาบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จึงออกประกาศผู้รักษาบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง งดการเดินทางเข้าและออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยไม่จำเป็น ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยให้หน่วยงาน กฟผ.แม่เมาะ และผู้รับจ้างของ กฟผ.แม่เมาะ ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดลำปางทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ดังนี้

          1. บุคคลที่ทำงานหรือประกอบกิจการหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือมีความใกล้ชิดติดต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือมีความใกล้ชิดต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้งดการเดินทางเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง จะต้องถูกกักตัวในเคหสถาน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางออกนอกเคหสถานหรือสถานที่กักตัวได้

          2. ผู้รับจ้างตามสัญญางานก่อสร้างต่างๆ ให้คู่สัญญาผู้รับจ้างแจ้งผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในการกำกับดูแล “พึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หากจำเป็นต้องเดินทางข้ามพื้นที่ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด”

          อ้างอิง
          หนังสือ ที่ ลป ๐๐๑๗.๒ / ว ๗๗๙๘ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 http://www.lampangceo.com/lampangceo/covid19/file/r7798.pdf

          หนังสือ ที่ ลป ๐๐๑๗.๒ / ว ๗๗๔๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 http://www.lampangceo.com/lampangceo/covid19/file/r0204.pdf

1

2

3