Print

          กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบอาหารกลางวัน เสริมพลังกายสร้างพลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จ.ลำปาง พร้อมสนับสนุนร้านอาหาร ร้านค้า ชุมชนแม่เมาะ ให้มีรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด 19

          วันนี้ (15 เมษายน 2563) นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1, นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2, นายแผนกานต์ เพิ่มสุข หัวหน้ากองบริการกลางเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบข้าวกล่องจำนวน 100 กล่องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใน 3 โรงพยาบาลของ จ.ลำปาง ได้แก่ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลเกาะคา และโรงพยาบาลแม่เมาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการคัดกรองและรักษากลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ของจังหวัดลำปางและอำเภอแม่เมาะ ซึ่ง กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ดำเนินโครงการ “ส่งแรงใจให้แนวหน้า เฝ้าระวัง COVID-19” ส่งมอบอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม แก่บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มผู้ทำงานด้านสาธารณสุขในอำเภอแม่เมาะ และจังหวัดลำปาง วันละ 100 ชุด ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน (เริ่มวันนี้เป็นวันแรก) โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนแม่เมาะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำอาหารสำหรับส่งมอบให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ โดยการคัดเลือกร้านอาหารสลับกันไป 1 วัน ต่อ 1 ร้าน ทั้งยังถือเป็นการสนับสนุนร้านอาหาร ร้านค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ใน อ.แม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ให้มีรายได้ในช่วงวิกฤตการณ์นี้ด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมพลังกาย สร้างพลังใจให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขของ จ.ลำปาง ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาประชาชน ให้ทุกคนได้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ ไปพร้อมกัน

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

1

2

3

4