Print

          แจงปมรถเข็นผัก

          ความจริงคือ ส่วนหนึ่งของชุดอุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่

วิศวกรที่ประจำอยู่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง ของ กฟผ. อธิบายถึง รถเข็นที่เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ว่า รถเข็นดังกล่าว คือ “รถเคลื่อนย้ายถังแก๊สปรับระดับ” มิใช่รถเข็นผักอย่างที่เข้าใจ

รถนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุดอุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่” ที่ใช้งานในสถานีส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยวิศวกรได้อธิบายอุปกรณ์แต่ละชิ้นว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติอย่างไร ติดตามชมได้พร้อมกัน

          ทั้งนี้ อุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่นำเข้ามาพร้อมกับสถานีไฟฟ้าแรงสูง GIS จากประเทศญี่ปุ่น ชุดละประมาณ 152,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าอากรนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ