Print

          อำเภอแม่เมาะ ได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับเหตุการณ์ระบาดของโควิด 19 ร่วมกับส่วนราชการ อ.แม่เมาะ หน่วยงานสาธารสุขอำเภอแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับตัวผู้ป่วย และดำเนินการรักษา ตลอดจนให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ให้ลุกลาม หากเกิดเหตุการณ์จริง