Print

          Social Scoop : ZERO COVID-19 หัวใจสำคัญของพนักงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
ZERO COVID-19
หัวใจสำคัญของพนักงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 💛

          ⚡️ เพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจเพื่อชาติ พนักงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ Safe Zone เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยต้องใช้ชีวิตกินอยู่ และทำงานภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพราะหากมีผู้ติดเชื้อเพียง 1 คน พนักงานเดินเครื่องทั้งชุด ที่โรงไฟฟ้านั้นๆ จะต้องกักตัว กฟผ. จึงให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลพนักงานเดินเครื่อง ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ

          📌 “เราต้องดูแลตัวเองให้ดี ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ที่สำคัญให้กับประเทศ และประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความสุขสบาย มีไฟฟ้าใช้” - ผู้บริหาร กฟผ. ส่งกำลังใจให้กับพนักงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ที่ทำงานอยู่ใน Safe Zone