Print

          ⚡️ เปิดชีวิตใน 1 วันของคนผลิตไฟ ⚡️
ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะส่วนหนึ่ง ต้องจากบ้านและครอบครัว เพื่อมาอยู่ในพื้นที่ Safe Zone หรือพื้นที่ปลอดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าให้กับคนไทยได้ใช้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด เพื่อให้ทุกคนได้อยู่บ้าน อยู่เชื้อ เพื่อชาติ ได้อย่างมีความสุข #เราจะผ่านพ้นวิกฤติโควิด19ไปด้วยกัน #กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛

ดำเนินเรื่อง 🎞 : เกียรติศักดิ์ มูลสุรินทร์ ช่างระดับ 5
สังกัดแผนกปฏิบัติการลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัมกะ2 กองปฏิบัติการลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ภาพ 🎥 : พนมกร ทองพัฒนกุล หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ2 กองการผลิต 1 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ