Print

          กฟผ.แม่เมาะ มอบงบประมาณ 150,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ ในช่วงการระบาดของ COVID-19 👨🏻‍⚕️💛

          วันนี้ (29 เมษายน 2563) นายอนุสรณ์ ทองงาม นักบัญชีระดับ 10 นายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ 10 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายภาวิช ภู่ศิริ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมมอบงบประมาณจำนวน 150,000 บาท สำหรับเป็นทุนแก่โรงพยาบาลแม่เมาะในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญในการดำเนินการในช่วงการระบาดของ COVID-19 ตลอดจนเป็นงบประมาณในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยชีวิต อ.แม่เมาะ เพื่อเตรียมเป็นสถานที่สำหรับกักกันตัวผู้ป่วยเข้าข่ายเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Patient Under Investigation : PUI) ของอำเภอแม่เมาะ โดยมีนายแพทย์กระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛

1