Print

          จิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่มอบถุง "น้ำใจ กฟผ." แก่ชุมชนใน ต.จางเหนือ

          วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) นายบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่มอบถุง "น้ำใจ กฟผ." และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 28 ถุง ให้แก่ชุมชนบ้านกอรวก และบ้านจางเหนือพัฒนา ต.จางเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวนกว่า 17,000 บาท แก่วัดกอรวก โดยมีนายบุญเทียม จันทร์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านกอรวก และนายฉลองชัย ทิพย์ธารากร ผู้ใหญ่บ้านจางเหนือพัฒนา ให้การต้อนรับ พร้อมสมาชิกในชุมชน ณ วัดกอรวก บ้านกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

          ทั้งนี้ จิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในการมอบถุง "น้ำใจ กฟผ." แก่ชุมชนทั้ง 5 ตำบลในอำเภอแม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันโควิด-19 โดยในปัจจุบัน กฟผ.แม่เมาะ ได้มอบถุง "น้ำใจ กฟผ." แก่ชุมชนใน อ.แม่เมาะ และชุมชนบ้านดง อ.งาว ไปแล้วกว่า 900 ถุง นอกจากนั้นยังสนับสนุนทั้งงบประมาณ อาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะมาโดยตลอด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนช่วยให้ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถก้าวผ่านโควิด-19 ไปได้พร้อมๆ กัน

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛

1

2

3

4