ช่องค้นหา

          กฟผ.ประสานทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผน
          ความคืบหน้างานอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน 2 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านดง 4 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านหัวฝาย ม.1, บ้านดง ม.2,บ้านสวนป่าแม่เมาะ ม.7 และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ม.8 จำนวน 982 ครัวเรือน และ บ้านห้วยคิง ม.6 ต.แม่เมาะ จำนวน 476 ครัวเรือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ล่าสุดงานปรับพื้นที่และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ต.บ้านดง อาทิ ถนน ระบบน้ำประปา หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ สำหรับพื้นที่รองรับการอพยพบ้านห้วยคิงอยู่ระหว่างรอผลข้อเสนอแนะจากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกำกับการดำเนินงานด้วยตัวเอง
นายบุญเทียร คำภิระปาวงศ์ หัวหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า“ภาพรวมการดำเนินงานด้านการก่อสร้างและการเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ถือว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ต.บ้านดง พื้นที่1,387 ไร่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้เข้าไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ไม่สามารถจัดประชุมได้ อาจส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติบางเรื่องล่าช้าออกไป ซึ่งคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างหารือเพื่อนำเทคโนโลยีการประชุมออนไลน์เข้ามาใช้ เพื่อให้สามารถจัดประชุมพิจารณาอนุมัติต่างๆ ดำเนินการต่อไปได้ โดยปัจจุบันนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ให้ความสำคัญกับงานอพยพมากโดยได้ให้แนวทางและกำกับดูแลคณะกรรมการด้วยตนเอง ทั้งนี้ภายหลังจากปรับพื้นที่แล้วเสร็จประมาณปลายปี2563 จะเริ่มจับฉลากแบ่งแปลงจัดสรรให้ราษฎรเพื่อเข้าอยู่อาศัย และเตรียมจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรตามลำดับ

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานใน ต.บ้านดง โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ นายก อบต.บ้านดง ผู้นำชุมชน และผู้บริหาร กฟผ. ให้การต้อนรับ ซึ่งรองผู้ว่าฯ มีความพึงพอใจที่การดำเนินการมีความก้าวหน้าตามลำดับ

          สำหรับในส่วนของพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง ม.6 ต.แม่เมาะ จำนวน 590 ไร่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการจ่ายค่าชดเชย เยียวยา ราษฎรผู้ครอบครองพื้นที่ ตามข้อสังเกตจากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ว่าผลการพิจารณาจะออกมาอย่างไร กฟผ.แม่เมาะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนจะร่วมกันหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้การอพยพดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย” นายบุญเทียร กล่าวในที่สุด

          ในการดำเนินงานงานอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน มีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนตามระเบียบราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฟผ.แม่เมาะ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณและทำหน้าที่ประสานงานกับทุกภาคส่วนมีความปรารถนาอยากเห็นงานอพยพราษฎรแล้วเสร็จโดยเร็ว ราษฎรได้รับเงินค่าชดเชยที่ดินทรัพย์สิน มีการโยกย้ายเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่รองรับการอพยพและมีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอพยพราษฎร 4หมู่บ้าน ต.บ้านดง

5

7

6

4

3

8

1

2

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย