ช่องค้นหา

เมนูย่อย

1 1

          หลังจากพายุโซนร้อน “นูรี” เคลื่อนตัวผ่านมายังประเทศไทย ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำ แม่ขาม ซึ่งเป็นอ่างกักเก็บน้ำหลักในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้รับปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น เมื่อวัดปริมาณน้ำฝนล่าสุด วันที่ 17 มิถุนายน 2563 อ่างเก็บน้ำแม่จางมีปริมาณน้ำใช้ได้ 24.35 % ของน้ำในอ่าง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม มีปริมาณน้ำใช้ได้ 17.26 % ของน้ำในอ่าง ทำให้สถานการณ์ภาวะภัยแล้งยังคงอยู่ในระดับที่ 2
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สร้างอ่างเก็บน้ำทั้งสองแหล่งนี้ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และปันน้ำสู่พื้นที่อยู่อาศัย แหล่งเกษตรกรรมของชุมชนโดยรอบมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับหน้าแล้งปีนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ติดตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยรอบพื้นที่ อ.แม่เมาะ อย่างใกล้ชิด เพราะน้ำจากอ่างแม่จางไหลผ่านกว่า 19 ฝายใน อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ และ อ.เกาะคา ส่วนน้ำจากอ่างแม่ขามจะส่งมาที่อ่างห้วยทราย อ่างห้วยเป็ด ไหลมาบรรจบกับน้ำจากอ่างห้วยคิงตอนบน-ล่าง ที่อ่างแม่เมาะ ซึ่งการประปาภูมิภาคแม่เมาะ จะสูบน้ำจากส่วนนี้สำรองไว้จ่ายให้กับครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ

1 2

1 3

          อย่างไรก็ตาม การดูแลพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนงบประมาณกว่าสามล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ต.แม่เมาะ ต.สบป้าด ต.นาสัก และ ต.จางเหนือ ตำบลละ 5 ล้านบาทต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561กิจกรรมภายในโครงการเกิดขึ้นจากเวทีประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกในชุมชนเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ การจัดทำแนวกันไฟ การลาดตระเวนดับไฟป่า การปลูกป่า การบวชป่า และการทำฝาย เพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อพื้นที่ป่าต้นน้ำร่วมกันในชุมชน ให้เกิดความรัก หวงแหน ตลอดจนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำอีกด้วย

          นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังคงตรวจติดตามคุณภาพของน้ำธรรมชาติในชุมชน ด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำจากจุดต่างๆเป็นประจำทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์หาความเป็นกรด-ด่าง ผ่านการทดสอบจากคุณสมบัติทางเคมี อาทิ สี ความขุ่น ความกระด้าง แร่ธาตุต่างๆในน้ำ ฯลฯ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค จากการทดสอบที่ผ่านมาพบว่าค่ามาตรฐานน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นผู้ใช้น้ำใน อ.แม่เมาะ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคนั้น ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย