ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ มอบรายได้จากงานเดิน-วิ่งฯ ปี 62 จำนวน 3.6 แสนบาท เป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชน จ.ลำปาง 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓👨🏻‍🎓

          วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจากกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปางประจำปี 2562 แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ ตลอดจนเป็นนักเรียนที่มีอุปนิสัยดี การเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 72 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 360,000 บาท ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

          สำหรับกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง เป็นกองทุนจากการจัดสรรรายได้จากการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในจังหวัดลำปาง ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดลำปาง โดยได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน

1

2

3

3

3

3

3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย