ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน อ.แม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายก่อเกื้อ พรหมกสิกร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ เป็นประธานเปิดการอบรมการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายใน อ.แม่เมาะ กว่า 50 ราย จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างแผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ และ คณะผู้วิจัยโครงการวิจัยศึกษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านเมาะหลวง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อพัฒนาแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ทันต่อยุคสมัย ก้าวสู่การตลาดแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมี อ.รักชนก สุขะกาลนันท์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัล อาทิ การสร้างคำค้น (Key search) และการสร้างคำสำคัญ (Key word) เพื่อให้การค้นหาสินค้าของ อ.แม่เมาะ บนอินเทอร์เนต สามารถทำได้ง่าย และเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย