ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          โครงการสุขใจไปกับเกษตรอินทรีย์ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน

          นายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ 10 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (กชส-ฟ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการสุขใจไปกับเกษตรอินทรีย์ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยแผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กชส-ฟ. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกผักตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง แก่กลุ่มตัวแทนเกษตรกรในเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีฯ กฟผ.แม่เมาะ กว่า 30 คน โดยมี อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมสาธิต และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองเพาะต้นกล้าอย่างมีคุณภาพด้วยวัสดุต้นทุนต่ำของต้นผักกวางตุ้ง และต้นอ่อนทานตะวัน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติเองได้ จนกลายเป็นการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ อีกทางหนึ่ง

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย