ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          โครงการสัมมนาเยาวชนอาสารุ่นที่ 7 ประจำปี 2563

          วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 หมวดต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์-เหมืองแม่เมาะ แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ ได้จัดโครงการสัมมนาเยาวชนอาสารุ่นที่ 7 ประจำปี 2563 ณ อาคารนันทนาการ กฟผ.แม่เมาะ โดยในปีนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยาและโรงเรียนสบจางวิทยา รวมจำนวนทั้งหมด 80 คน รวมเวลาสัมมนาทั้งหมด 2 วัน ซึ่งก่อนการสัมมนาทั้งสองวันได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและให้เยาวชนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ก่อนการเข้ารับการสัมมนา

          โดยพิธีเปิดงาน นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้และนายแผนกานต์ เพิ่มสุข หัวหน้ากองบริการกลางเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยาและโรงเรียนสบจางวิทยา กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง กฟผ.กับโรงเรียน หลังจากนั้นจึงเริ่มการสัมมนา โดยช่วงเช้าของสัมมนานั้น ได้มีวิทยากรคือนางสาวกาญจนา ฟูปิง หัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง ได้มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “หลักการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ” และคุณกฤติกา รอดเดชา วิทยากรระดับ6 แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มาบรรยายพิเศษ “ข้อมูลพื้นฐานสถานที่ท่องเที่ยว/วัฒนธรรมรอบชุมชน”

          สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ข้อมูลพื้นฐานการเป็นเยาวชนอาสาที่ดีและภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว” จาก ดร.ชานิกา ฉัตรสูงเนิน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง หลังจากนั้นจึงเป็นการนำเยาวชนเยี่ยมชมสถานที่จริงคือพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่1 MM-T1 สำหรับในช่วงเย็นเป็นการบรรยายพิเศษ New normal เยาวชนอาสา-วิถีพุทธ โดยพระอาจารย์สาธิต ธีรปัญโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ ลำปาง จึงเป็นการจบสัมมนาในวันแรก

          ส่วนวันที่สองเป็นการแบ่งกลุ่มเยาวชน กลุ่มละ 10 คน โดยแต่ละกลุ่มกำหนดหัวข้อและประชุมหาแนวทางการนำเสนอโดยใช้หัวข้อและทักษะที่ได้รับการอบรม โดยทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วม โดยมีพี่เลี้ยงจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางคอยดูแลและให้คำปรึกษา

          จากนั้นได้ให้เยาวชนออกมานำเสนอผลงาน โดยมีคณะกรรมการ คอยให้คะแนนและคอมเม้น แล้วจึงมีการสรุปผลคะแนนสูงสุดและมอบรางวัลให้แก่กลุ่มชนะเลิศ จากนั้นจึงมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนอาสาที่ผ่านการสัมมนา พร้อมกับถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึกและร้องเพลงร่วมกัน จึงเป็นการปิดโครงการสัมมนาเยาวชนอาสารุ่นที่ 7 ประจำปี 2563 ในครั้งนี้

          สำหรับงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน พี่เลี้ยงจาก มทร.ลำปาง คณะครูและอาจารย์ และน้องๆเยาวชนจากทั้งสองโรงเรียนที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าในปีหน้าน้องนักเรียน รวมถึงวิทยากรทุกท่านจะมาเข้าร่วมการสัมมนาเยาวชนอาสาในรุ่นถัดไปอีก

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย