ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทยต่อเนื่อง ปีที่ 6 ส่งเสริมให้เยาวชน จ.ลำปาง รู้คุณค่าประหยัดพลังงาน 👩🏻‍🏫🧑🏻‍🏫💡

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นำโดยนายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ 10 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนใน จ.ลำปาง ภายใต้โครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

          โดยมุ่งเป้าสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน จ.ลำปาง ถึงภารกิจหลักของ กฟผ.ในการรักษาความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนแนะนำวิธีการประหยัดพลังงาน และปลูกฝังให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของไฟฟ้า อีกทั้งยังถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ และชุมชน

          โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นรุ่นที่ 5 ของโครงการฯ ณ ห้องประชุม 100 ปี มีนายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นประธานเปิดงาน

          สำหรับโครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในปี 2563 เดินสายให้ความรู้แก่นักเรียน 7 โรงเรียนใน จ.ลำปาง ได้แก่ รุ่นที่ 1 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล อ.เมืองลำปาง โรงเรียนแม่ทะวิทยา และโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ รุ่นที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง อ.เมืองลำปาง รุ่นที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง รุ่นที่ 4 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ และรุ่นที่ 5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมืองลำปาง

1

2

3

4

5

6

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย