ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ. ลงนาม MOU ร่วมกับ กรมทางหลวง ปรับปรุงถนนบริเวณเนินไส้กรอก งบประมาณ 25 ล้านบาท 🚧🚗

          กฟผ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้เงินอุดหนุนกับกรมทางหลวง เพื่อนำไปใช้ในโครงการปรับปรุงทางหลวงช่วงผาลาดถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยจะปรับปรุงถนนบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านใหม่มงคล ต.แม่เมาะ หรือ เนินไส้กรอก ระยะทาง 600 เมตร ให้เป็นพื้นถนนคอนกรีต และขยายไหล่ทางจราจรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในวงเงิน 25 ล้านบาท

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ
นายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับนายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง นายศุภกรณ์ วชิราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ กรมทางหลวง ข้าราชการกรมทางหลวง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ ในโอกาสร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กฟผ.และกรมทางหลวง ในการปรับปรุงถนนบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านใหม่มงคลหรือเนินไส้กรอก(ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอนเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.9+250 – 9+850 )ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานทางวิศวกรรม ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

          นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.ห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้สัญจรบนถนนสายผาลาดถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดย กฟผ.ได้ร่วมกับกรมทางหลวงได้ร่วมกันจัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนาถนนสายดังกล่าว โดยจัดให้มีการปรับเปลี่ยนผิวทางจราจรจากแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นคอนกรีต มีการขยายความกว้างไหล่ทางจราจรข้างละ 1 เมตร เป็น 2.5 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และขยายผิวการจราจรบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านใหม่มงคลเพิ่มบริเวณช่วงเนินไส้กรอก ระยะทาง 600 เมตร วงเงินงบประมาณอุดหนุนจำนวน 25 ล้านบาท เพื่อให้ผู้สัญจรถนนมีความปลอดภัย

          สำหรับการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กฟผ.และกรมทางหลวงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาถนนช่วงเนินไส้กรอกให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นปี 2564

1

2

3

4

5

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย