ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          เหมืองแม่เมาะ กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ผู้ที่เดินทางหรือมีญาติมาพักอาศัยที่มาจากพื้นที่ควบคุมตามประกาศ ศบค.พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย

          จากการแพร่ระบาดของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้น จังหวัดลำปางจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

          โดยสรุปใจความสำคัญว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และกระจายไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้กำหนดพื้นที่ที่จะประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด , พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 38 จังหวัด ซึ่งจังหวัดลำปางเป็น 1 ใน 38 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อรวมจำนวน 3 คน

          ดังนั้น จังหวัดลำปางจึงได้ยกระดับมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งประเมินและกำหนดพื้นที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยกำหนด พื้นที่ควบคุม 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสวนดอก เขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง , ตำบลปงแสนทอง เขตท้องที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลต้นธงชัย เขตท้องที่อำเภอเมือง จ.ลำปาง เนื่องจากเป็นท้องที่ที่พบผู้ติดเชื้อ ผู้เสี่ยงสัมผัสสูง และมีบุคคลเข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

          นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน เหมืองแม่เมาะจึงได้ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ซึ่งกำหนดเป็นมาตรการป้องกัน ดังนี้

     1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ตามประกาศ ศบค. ให้กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) และให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) 14 วัน

     2. ผู้ที่มีญาติ เพื่อน คนรู้จัก ที่เดินทางมาจากจังหวัดสีแดงและสีส้ม มาพักอาศัยในบ้านเดียวกัน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เป็นกลุ่มแรก และให้กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) 14 วัน

     3. ผู้บังคับบัญชากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาให้เริ่มปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยไม่กระทบกับภารกิจของหน่วยงาน

     4. สำหรับลูกจ้าง การ Standby ให้รอประกาศของ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) อย่างเป็นทางการ

     5. การปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยให้ปฏิบัติตามประกาศ กฟผ. อย่างเคร่งครัด ต้องปฏิบัติหน้าที่ในที่พักอาศัยตลอดเวลาการทำงาน และพร้อมเข้ามาปฏิบัติงานใน กฟผ.แม่เมาะ เมื่อมีการเรียกตัว สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด ต้องขออนุญาตผู้อำนวยการฝ่าย ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น

          “ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างระหว่างกัน หลีกเลี่ยงสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากอนามัยเสมอเมื่อพบปะกับบุคคล หรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น , หมั่นล้างมือ , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ และสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อความปลอดภัยของพวกทุกคน” นายมาโนช กล่าว

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย