ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ตั้งคณะกรรมการศูนย์ป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน เดินหน้าป้องกันไฟป่าในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง

          ช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือ จะประสบปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากไฟป่า ที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพประชาชน ซึ่งหากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจนสะสมในเนื้อเยื่อปอด จะทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบกับสังคม และสิ่งแวดล้อม

          ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กฟผ.แม่เมาะ ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

          ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ฯ ดังกล่าว นายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-1 เป็นประธาน โดยมีภารกิจหลักในการ กำกับดูแลศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนป้องกันแก้ไขไฟป่า (ศูนย์ลิกไนต์) และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน กฟผ.แม่เมาะ นอกจากนั้นเป็นการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่ากับหน่วยงานราชการ รวมถึงให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการกรณีเกิดไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายฉลอง สนนิ่ม หัวหน้ากองฟื้นฟูสภาพเหมือง ได้เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการของศูนย์ฯ การประสานงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน แบบไร้รอยต่อ กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมกับปล่อยแถวกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า หรือ เหยี่ยวไฟ ของกรมป่าไม้ เพื่อปฏิบัติภารกิจออกลาดตระเวนดับไฟป่าในพื้นที่เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน พร้อมกำหนดพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 10 จุด และดำเนินมาตรการป้องกันผู้บุกรุกไม่ให้ล้ำเข้าไปในจุดเสี่ยง ตามแผนบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานร่วมกัน

          ในส่วนของ กฟผ.แม่เมาะ ได้เตรียมความพร้อม โดยจัดชุดลาดตระเวนทำแนวกันไฟและดับไฟป่า บริเวณพื้นที่ทิ้งดินระยะทางรวม 200 กิโลเมตร รวมถึงชุดเฝ้าระวังพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักร หากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานหรือชุมชนใกล้เคียง

1

2

3

4

5

6

7

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย