ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ คุมเข้มมาตรการคัดกรองแรงงานต่างจังหวัด ก่อนเข้าพื้นที่งานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า 👷‍♂️👷‍🏭

          28 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2564 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะดำเนินการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8 และสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ3 ทำให้ภารกิจในครั้งนี้มีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 600 คน ทั้งบุคลากรภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และบุคคลภายนอกจากฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้าสังกัดสำนักงานกลาง กฟผ. นอกจากนี้ยังมีแรงงานฝีมือจากบริษัทภายนอก ประมาณ 250 คน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มงวด ทำให้ กฟผ.แม่เมาะ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดลำปาง โดยได้คัดกรองบุคคลในการเข้า-ออก พื้นที่อย่างเคร่งครัด

          แนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ

     🟢 ก่อนจะเข้างานที่โรงไฟฟ้าฯ ต้องส่งข้อมูลตามแบบคัดกรอง และส่ง Time line ย้อนหลัง 14 วัน ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.จากสำนักงานกลาง แรงงานจากบริษัท และบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาปฏิบัติงานก่อนล่วงหน้า 5 วันทำการ
     🟡 การคัดกรองผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในภารกิจครั้งนี้ จะผ่านการพิจารณาโดยกองการแพทย์แม่เมาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากสาธารณสุขจังหวัดลำปางให้รับผิดชอบได้
     🟢 กรณีที่มีผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอกมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ จ.สมุทรสาคร ต้องแนบเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด ต่อแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ ด้วย

          เมื่อผ่านการคัดกรองและได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ จ.ลำปาง ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน หมอชนะ และลำปางชนะ เพื่อส่งข้อมูลให้กับสาธารณสุขจังหวัด จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อมายังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเฝ้าติดตามในพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนนั้นๆ

          ด้าน นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 กฟผ.แม่เมาะ กล่าวว่า การนำแรงงานเข้ามาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ นั้น ต้องผ่านการคัดกรองอย่างละเอียด เพราะพื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นพื้นที่ความมั่นคงสูงสุด หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ โรงไฟฟ้าจะต้องหยุดเดินเครื่องทันที นอกจากนั้นการทำงานในครั้งนี้ได้รับการเฝ้าติดตามจากสาธารณสุขจังหวัดอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ชุมชนมั่นใจว่า กฟผ. จะดำเนินการคัดกรองและติดตามการเข้าออกพื้นที่ของกลุ่มคนเหล่านี้อย่างดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย